รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / Fundamental English II

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English II
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Joining code: 5nwv1vx

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

อาจารย์ผู้สอน