รายละเอียด

TAK-ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-วศ.บ.อท1(4ปี) / TAK-English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : TAK-ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-วศ.บ.อท1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : TAK-English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Joining code: 6tj6d24

รายวิชา - TAK-ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-วศ.บ.อท1(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน