รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (4ปี)-ตาก SEC 9 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (4ปี)-ตาก SEC 9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Life Skills

รหัสวิชา: GEBLC102

หลักสูตร:  วศ.บ. ไฟฟ้า ปี 1  (4ปี) ตาก

วัน-เวลา: วันอังคาร 12.00 – 15.00 น. 

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์ 

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azMY0LQQH1MF_SNK5-KBwoCOGHlAc0PNPPqMElkgRsao1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5732ecf2-e04a-4f93-a799-3d13ec437098&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 Team Code: wbqjhfk (ดับเบิ้ลยู-บี-คิว-เจ-เอช-เอฟ-เค) 

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน โดยแยกเล่ม ระหว่าง หนังสือเรียน (Student book: หน้าปกหนังสือ - หน้า 107 รวมปกหลัง) และ แบบฝึกหัด (Work book: หน้า Workbook Content – หน้า 73 ด้านหลัง)

3.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (4ปี)-ตาก SEC 9

อาจารย์ผู้สอน