รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (เทียบโอน)-ตาก SEC10 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (เทียบโอน)-ตาก SEC10
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Life Skills

รหัสวิชา: GEBLC102

หลักสูตร:  วศ.บ. ไฟฟ้า ปี 1  (เทียบโอน) ตาก

วัน-เวลา: วันศุกร์ 12.00 – 15.00 น. 

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์ 

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7XDn3jbr3-O6eH9T7XLqGCD4TPFs5UeUeO0KeMX0U1k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fe4cf64-4713-49ff-9874-3fdc9c737f64&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: 759ihyc (เจ็ด-ห้า-เก้า-ไอ-เอช-วาย-ซี)

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน โดยแยกเล่ม ระหว่าง หนังสือเรียน (Student book: หน้าปกหนังสือ - หน้า 107 รวมปกหลัง) และ แบบฝึกหัด (Work book: หน้า Workbook Content – หน้า 73 ด้านหลัง)

3.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต วศ.บ.ไฟฟ้า ปี1 (เทียบโอน)-ตาก SEC10

อาจารย์ผู้สอน