รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี 1-ตาก SEC 1 / Fundamental English 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี 1-ตาก SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: Fundamental English 2

รหัสวิชา: 01320104

หลักสูตร:  ช่างกลโรงงาน ปี 1 (ปวส.) ตาก

วัน-เวลา: วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agdPYDyXAmsolQPNu6sod4D1hAYHDddmc64iIj7dN-Ak1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f023caa2-25aa-43d3-ac87-8ad9989cdf63&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: ujzk3yi (ยู-เจ-แซด-เค-สาม-วาย-ไอ)

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียน (หนังสือเรียน และแบบฝึกหัดใช้เล่มเดิมที่เคยโหลดไว้เมื่อภาคเรียนที่แล้ว) ที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียน ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน โดยแยกเป็น 2 เล่ม ตาม files คือ หนังสือ เรียน และ สมุดแบบฝึกหัด (แบบฝึกหัดใช้เล่มเดิมที่เคยโหลดไว้เมื่อภาคเรียนที่แล้ว) อย่างละเล่ม

3.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี 1-ตาก SEC 1

อาจารย์ผู้สอน