รายละเอียด

การแปลเบื้องต้น-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี2 (4ปี)-ตาก SEC 1 / Introduction to Translation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปลเบื้องต้น-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี2 (4ปี)-ตาก SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Translation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: การแปลเบื้องต้น

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: Introduction to Translation

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี2 (4ปี) ตาก

รหัสวิชา BOAEC 113

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดี  08.00-12.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

 

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0VCb7LZKD18O7KKrdhnQiIwUom71ssrfaZIM7KxvbHY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dec1ca01-b179-4edf-a844-969f52bf9834&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: nozw5bm (เอ็น-โอ-แซด-ดับเบิ้ลยู-ห้า-บี-เอ็ม)

 

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนwink

รายวิชา - การแปลเบื้องต้น-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ ปี2 (4ปี)-ตาก SEC 1

อาจารย์ผู้สอน