รายละเอียด

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย / Mobile Computing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 43 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mobile Computing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : /

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถเข้าห้องเรียน Microsoft Teams ได้ตามรหัสหรือลิงค์ด้านล่างนี้

Microsoft Teams Code :  ahvxq2f

Microsoft Teams Teams Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLIMB2xsBEJR0YS2LuA_HHM5zlMEzq5XhVbA3TsHrRlU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae4ebba6-2946-47dc-8dbd-b0a6b4ff24e6&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม และวิธีการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรม : อธิบายแผนการสอนและบรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 1.1 - Introduction
 Chapter 1.2 – What kind of Collect Data on Mobile Application
 Chapter 1.3 - What is Different Between Kotlin and Java

บทที่ 2
 ทำความเข้าใจ Activity Lifecycles ของ Android Application
 การใช้งาน Text Form และการควบคุมปุ่ม BUTTON ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 2 – How to use Text Form and Button

บทที่ 3 การใช้งาน Dialog, Popup และ Toasts
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 3 – How to use Dialog and Popup

บทที่ 4 การเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MySQL บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 4.1 – Http Connection (Http Post & Http Get)
 Chapter 4.2 – Insert Data to MySQL

บทที่ 5 การนำข้อมูลบนฐานข้อมูล MySQL มาแสดงบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 5 – Display Data From MySQL

บทที่ 6 การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ List View และการ Intent
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้  Chapter 6 – Display Data on List view and Intent

บทที่ 6 การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ List View และการ Intent ครั้งที่ 2
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้  Chapter 6 – Display Data on List view and Intent

ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบกลางภาค
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 (ต่อ) การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ List View และการ Intent
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 6 – Display Data on List view and Intent (Cons.)

บทที่ 7 การแก้ไขข้อมูลและอัปเดตข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MySQL
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 7 – Edit and Update Data to MySQL

บทที่ 8 การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 8 – Delete Data from Mobile Application to MySQL

บทที่ 9 การนำเว็บไซต์มาแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web View Widget)
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 9 – Web View Widget on Mobile Application

บทที่ 9 การนำเว็บไซต์มาแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Web View Widget) ครั้งที่ 2
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอและตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้
 Chapter 9 – Web View Widget on Mobile Application

ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม :

ปฏิบัติการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน