รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุชภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101_Sec_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุชภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุชภาพ

อาจารย์ผู้สอน