รายละเอียด

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / Principles of Soil Science

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG010
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Soil Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

1. ทรัพยากรดิน
1.1 ความสำคัญของดิน
1.2 ความสัมพันธ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช
1.3 วัตถุให้กำเนิดดิน
1.4 กระบวนการสร้างตัวของดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

1. ทรัพยากรดิน
1.1 ความสำคัญของดิน
1.2 ความสัมพันธ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช
1.3 วัตถุให้กำเนิดดิน
1.4 กระบวนการสร้างตัวของดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

2. ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของดิน
2.1 เนื้อดิน
2.2 โครงสร้างดิน
2.3 ความหนาแน่นของดิน
2.4 สีของดิน
2.5 น้ำในดินกิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

2. ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของดิน
2.1 เนื้อดิน
2.2 โครงสร้างดิน
2.3 ความหนาแน่นของดิน
2.4 สีของดิน
2.5 น้ำในดิน
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

2. ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของดิน
2.1 เนื้อดิน
2.2 โครงสร้างดิน
2.3 ความหนาแน่นของดิน
2.4 สีของดิน
2.5 น้ำในดิน
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

3. ลักษณะและสมบัติทางเคมีของดิน
3.1 ปฏิกิริยาดิน
3.2 สาเหตุและการแก้ปัญหาปฏิกิริยาดิน

กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

3. ลักษณะและสมบัติทางเคมีของดิน
3.1 ปฏิกิริยาดิน
3.2 สาเหตุและการแก้ปัญหาปฏิกิริยาดิน


กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

4. สิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน
4.1 สิ่งมีชีวิตในดิน
4.2 กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
4.3 การจำแนกอินทรีย์สารในดินและประโยชน์ของอินทรีย์สารในดิน C-Cycle และ N-Cycle ในดินกิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4. สิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน
4.1 สิ่งมีชีวิตในดิน
4.2 กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
4.3 การจำแนกอินทรีย์สารในดินและประโยชน์ของอินทรีย์สารในดิน C-Cycle และ N-Cycle ในดิน
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

5. ธาตุอาหารพืช
5.1 ธาตุอาหารหลัก
5.2 ธาตุอาหารรอง
5.3 ธาตุอาหารเสริม
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

5. ธาตุอาหารพืช
5.1 ธาตุอาหารหลัก
5.2 ธาตุอาหารรอง
5.3 ธาตุอาหารเสริม
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

6. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
6.1 คำศัพทืเกี่ยวกับปุ๋ยและการจำแนกปุ๋ย
6.2 ปุ๋ยอินทรีย์
6.3 ปุ๋ยเคมี
6.4 ปัจจัยที่ความคุมการใช้ปุ๋ย
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

6. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
6.1 คำศัพทืเกี่ยวกับปุ๋ยและการจำแนกปุ๋ย
6.2 ปุ๋ยอินทรีย์
6.3 ปุ๋ยเคมี
6.4 ปัจจัยที่ความคุมการใช้ปุ๋ย
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

7. การสำรวจและการจำแนกดิน
7.1 หลักและวิธีการสำรวจดิน
7.2 การจำแนกดินกิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

8. การอนุรักษ์ดินและน้ำ
8.1 การกร่อนของดิน
8.2 การอนุรักษ์และการจัดการ
กิจกรรม : บรรยาย, ถาม-ตอบ, Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน