รายละเอียด

เทคโนโลยีระบบฝังตัว / Embedded System Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีระบบฝังตัว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Embedded System Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีระบบฝังตัว

ข้อตกลงในการเรียนและมอบหมายงาน
-ประวัติไมโครคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม : -แนวการสอน เกณฑ์การประเมินผล
-แบบทดสอบก่อนเรียน
-ประวัติไมโครคอนโทรลเลอร์

กลุ่มของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ
กิจกรรม : -องค์ประกอบและการทำงาน โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม

หน่วยความจําแบบเก็บโปรแกรมหรือคําสั่ง
กิจกรรม : -หน่วยความจำ การแปลความหมายของคำสั่งในหน่วยความจำหรือคำสั่ง
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ข้อมูล รีจีสเตอร์และการ
อ้างแอดเดรส

กิจกรรม : -ข้อมูล รีจิสเตอร์ของไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ
-การอ้างแอดเดรสบัส
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ภาษาแอสแซมบลี้1
กิจกรรม : -การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี้
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ภาษาแอสแซมบลี้2
กิจกรรม : -การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี้
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ภาษาแอสแซมบลี้3
กิจกรรม : -การเขียนโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี้
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การออกแบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก1
กิจกรรม : -การออกแบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การออกแบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก2
กิจกรรม : -การออกแบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก2
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การขยายไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : -การขยายไมโครคอนโทรลเลอร์
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การประยุกต์ ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ในระบบควบคุมทั้งแบบ 8 และ 16 บิท


กิจกรรม : -การประยุกต์ ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ในระบบควบคุมทั้งแบบ 8 และ 16 บิท
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การประยุกต์์ใช้้งานไมโคร คอนโทรเลอรในระบบควบคุมทั้งแบบ 8 และ 16 บิท
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท (IoT)

กิจกรรม : -การประยุกต์ ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ในระบบควบคุมทั้งแบบ 8 และ 16 บิท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท (IoT)
-สืบค้นผ่าน Internet
-มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ปฏิบัติและสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : -นักศึกษาสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์
-นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติและสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : -นักศึกษาสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์
-นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน