รายละเอียด

การจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล / Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH 137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

อาจารย์ผู้สอน