รายละเอียด

การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Farm Management for Aquaculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG308
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Management for Aquaculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความหมายของการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
1.2 กลุ่มกิจการฟาร์ม และกิจกรรมต่างๆในระบบการสัตว์น้ำ
1.3 ความสำคัญของการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
1.4 กระบวนการจัดการฟาร์มให้บรรลุวัตถุประสงค์
1.5 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- ยกตัวอย่างธุรกิจสัตว์น้ำประกอบ

บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสถานการณ์การประมงของประเทศไทย
2.1 ประเทศไทยและประชากร
2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและสินค้าส่งออก
2.3 สถานการณ์การประมงของไทย

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- มอบหมายงานให้หาข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำ

บทที่ 3 ความสำคัญของสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยง
3.1 ความสำคัญของสัตว์น้ำ
3.2 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- ยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจประมงในปัจจุบัน

บทที่ 4 หลักทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การผลิตที่ผู้ประกอบการควรใช้
4.1 ข้อคิดพื้นฐานการผลลิต
4.2 ฟังก์ชันการผลิต
4.3 กฎการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทน
4.4 ทฤษฎีว่าด้วยผลิตภาพเพิ่ม
4.5 กฎแห่งการทดแทน

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน

บทที่ 4 (ต่อ) หลักทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การผลิตที่ผู้ประกอบการควรใช้
4.6 กฎว่าด้วยค่าเสียโอกาส
4.7 หลักว่าด้วยการตัดสินใจเรื่องเวลาในการลงทุน
4.8 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในฟาร์มสัตว์น้ำ
4.9 การคำนวณต้นทุน กำไรของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ
4.10 การคำนวนดอกเบี้ย

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 ประเภทฟาร์มสัตว์น้ำในท้องถิ่น และปัจจัยที่กำหนดราคาและต้นทุนการผลิต
5.1 ประเภทของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
5.2 ประเภทของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
5.3 ปัจจัยที่กำหนดต้นทุนการผลิตในท้องถิ่น

กิจกรรม : - เชิญวิทยากรจากสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน

บทที่ 5 (ต่อ) ประเภทฟาร์มสัตว์น้ำในท้องถิ่น และปัจจัยที่กำหนดราคาและต้นทุนการผลิต
5.4 ปัจจัยที่กำหนดราคาผลผลิตในท้องถิ่น
5.5 กฎว่าด้วยประโยชน์เปรียบเทียบในการผลิต
5.6 พลังเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่การผลิต

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- ยกตัวอย่าง และใช้กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 การเริ่มกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
6.1 ฟาร์มสัตว์น้ำ
6.2 แหล่งเงินทุน
6.3 การซื้อฟาร์มและการเช่าฟาร์ม
6.4 รูปแบบเจ้าของฟาร์มสัตว์น้ำ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- การใช้กรณีศึกษา

บทที่ 7 มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7.1 มาตรฐานฟาร์มขั้นปลอดภัยของสัตว์น้ำ
7.2 มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน

บทที่ 7 (ต่อ) มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7.3 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำโค้ดออฟคอนดัค (COC)
7.4 มาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 8 บัญชีและการบันทึกกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
8.1 ความสำคัญของบัญชีและการบันทึกกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
8.2 วิธีการจดบันทึกกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
8.3 ช่วงเวลาที่ใช้ในการสำรวจทรัพย์สินฟาร์ม

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- สืบค้นข้อมูลทางระบบสารสนเทศ

บทที่ 8 (ต่อ) บัญชีและการบันทึกกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
8.5 การประเมินราคาสินทรัพย์
8.6 ข้อปลีกย่อยของการประเมินราคาทรัพย์สิน
8.7 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของฟาร์มสัตว์น้ำ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- สืบค้นข้อมูลทางระบบสารสนเทศ

บทที่ 9 การวิเคราะห์และวินิจฉัยฟาร์มสัตว์น้ำ
9.1 การวัดขนาดฟาร์มสัตว์น้ำ
9.2 การวัดสถานภาพทางการเงินของฟาร์มสัตว์น้ำ
9.3 การวัดผลกำไรของฟาร์มสัตว์น้ำ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- เขียนแผนธุรกิจ(กลุ่ม)

บทที่ 9 (ต่อ) การวิเคราะห์และวินิจฉัยฟาร์มสัตว์น้ำ
9.4 การวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินในกิจการฟาร์มสัตว์น้ำ
9.5 การวัดความสำเร็จในการทำฟาร์มสัตว์น้ำ
9.6 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน
- จับคู่ เขียนแผนธุรกิจ

หน่วยที่ 10 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำฟาร์มสัตว์น้ำ
10.1 สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
10.2 การตลาด
10.3 การจัดการซื้อปัจจัยการผลิต
10.4 ผลกระทบต่อการทำฟาร์มสัตว์น้ำ
10.5 กฎข้อบังคับและนโยบายของรัฐ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมสื่อประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน