รายละเอียด

ปัญหาพิเศษทางการประมง / Special Problems in Fisheries

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG315
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญหาพิเศษทางการประมง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Problems in Fisheries
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปัญหาพิเศษทางการประมง

ความสำคัญ และรูปแบบการทำปัญหาพิเศษ ประเด็นปัญหาวิจัยทางการประมง
กิจกรรม : - ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยทางการประมง
- อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

ศึกษาประเด็นวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจ
กิจกรรม : - การสืบค้นข้อมูล

ศึกษาประเด็นวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจ
กิจกรรม : - การสืบค้นข้อมูล

การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ความสำคัญของปัญหา
- การตรวจเอกสาร
- อุปกรณ์วิธีการและการวางแผนการทดลอง
- การเขียนเอกสารอ้างอิง
กิจกรรม : - ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัย/ปัญหาพิเศษทางการประมง
- อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล
- เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ

การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ความสำคัญของปัญหา
- การตรวจเอกสาร
- อุปกรณ์วิธีการและการวางแผนการทดลอง
- การเขียนเอกสารอ้างอิง
กิจกรรม : - ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัย/ปัญหาพิเศษทางการประมง
- อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล
- เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ

การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ
- ความสำคัญของปัญหา
- การตรวจเอกสาร
- อุปกรณ์วิธีการและการวางแผนการทดลอง
- การเขียนเอกสารอ้างอิง
กิจกรรม : - ศึกษาข้อมูลจากตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัย/ปัญหาพิเศษทางการประมง
- อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล
- เขียนโครงร่างปัญหาพิเศษญหาพิเศษ

นำเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษรายบุคคล/กลุ่ม
กิจกรรม : - การนำเสนอโครงร่างฯ

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย

กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำปัญหาพิเศษ
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย
- วิจารณ์ผลการวิจัย
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล

นำเสนองานวิจัยปัญหาพิเศษรายบุคคล
กิจกรรม : - การนำเสนอ

การเขียนรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
กิจกรรม : - อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจรูปแบบรายงานปัญหาพิเศษ

อาจารย์ผู้สอน