รายละเอียด

การจัดการทรัพยากรประมง / Fisheries Resources Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG335
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการทรัพยากรประมง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fisheries Resources Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการทรัพยากรประมง

บทที่ 1 บทบาทของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ
1.1 ความหมาย และโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมง
1.2 ปัญหาของอุตสาหกรรมประมง
1.3 สถานการณ์ประมงของไทย
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 2 ทรัพยากรประมง
2.1 ความสำคัญของทรัพยากรประมง
2.2 ประเภทของทรัพยากรประมง
2.3 ประชากรสัตว์น้ำและสต็อคของสัตว์น้ำ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 2 (ต่อ) ทรัพยากรประมง
2.4 การอพยพย้ายถิ่น
2.5 การจำแนกประชากร
2.6 การตาย
2.7 การทดแทนที่
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 3 การจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทย
3.1 หลักการและเหตุผลของการจัดการทรัพยากรประมง
3.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรประมง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 3 (ต่อ) การจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทย
3.3 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากรประมง
3.4 ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 4 ปัญหาการประมงของไทย
4.1 ปัญหาทางด้านชีววิทยาและสมดุลของประชากรสัตว์น้ำ
4.2 ความสมดุลทางเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ
4.3 ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
4.4 วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
4.5 ปัญหาการทำประมงมากเกินควร

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 5 ผลกระทบของการทำการประมงต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ
5.1 ผลของการประมงต่อสัตว์น้ำและชุมชนสัตว์น้ำ
5.2 การประมงอ่าวไทย
5.3 ผลของเครื่องมือประมงต่อที่อยู่อาศัยแลภาวะแวดล้อม

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 หลักและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมง
6.1 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน


กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 6 (ต่อ) หลักและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมง
6.2 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 7 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงของไทย
7.1 มาตรการในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 7 (ต่อ) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงของไทย
7.2 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากร
7.3 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 8 กฎหมาย มาตรการ ข้อตกลงและองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรประมง
8.1 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงของไทย
8.2 มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติกรมประมง พ.ศ. 2490
8.3 มาตรการในการจัดการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 8 (ต่อ) กฎหมาย มาตรการ ข้อตกลงและองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรประมง
8.3 มาตรการในการจัดการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล
8.4 การจัดการทรัพยากรประมงในน่านน้ำสากล
8.5 ข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมง
8.6 องค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดการ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 9 นโยบายพัฒนาการประมงแห่งชาติ
9.1 นโยบายการประมงในน่านน้ำไทย
9.2 นโยบายการประมงนอกน่านน้ำไทย

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

บทที่ 9 (ต่อ) นโยบายพัฒนาการประมงแห่งชาติ
9.3 นโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
9.4 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ (Power Point, DVD) พร้อมยกตัวอย่าง
- การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
- การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง/กลุ่ม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน