รายละเอียด

ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร / Mechanical System for Agricultural Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical System for Agricultural Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบเชิงกลสำหรับวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ผู้สอน