รายละเอียด

ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล / Digital Systems Design Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32092104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Systems Design Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล

ทำความสะอาดห้อง และ
รับอุปกรณ์และตรวจสอบ

กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB1 ออกแบบวงจรมัลติเพลกเซอร์และมัลติเพลกเซอร์ (Multiplexer and Demultiplex)

กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB1 ออกแบบวงจรมัลติเพลกเซอร์และมัลติเพลกเซอร์ (Multiplexer and Demultiplex) (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB2 ทดลองวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส (Encoder and Decoder)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB2 ทดลองวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส (Encoder and Decoder) (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB3 การทดลองใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB3 การทดลองใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB4 การทดลองวงจรหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบใบงาน 1-3

LAB4 การทดลองวงจรหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา(ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB5 การทดลองวงจร BCD Arithmetic Unit
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB5 การทดลองวงจร BCD Arithmetic Unit (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB6 การออกแบบวงจรซีเควนเชียล
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB6 การออกแบบวงจรซีเควนเชียล (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB7 ออกแบบระบบอนุกรมการบวก(Serial Addition Machine)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

LAB7 ออกแบบระบบอนุกรมการบวก(Serial Addition Machine) (ต่อ)
กิจกรรม : แสดงตัวอย่างประกอบ
ทำแบบทดสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบใบงาน 4-7

อาจารย์ผู้สอน