รายละเอียด

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / Logistics and supply chain management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 16 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logistics and supply chain management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาจารย์ผู้สอน