รายละเอียด

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / Special topics in information technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 22109409
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special topics in information technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team code : m7nihcl

รายวิชา - หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน