รายละเอียด

วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร / Agricultural Tractor Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG214-sec1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural Tractor Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร

1. ทฤษฎี : การพัฒนาของรถแทรกเตอร์ 2. ปฏิบัติ : การอ่านข้อมูลทางเทคนิค เฉพาะรถแทรกเตอร์
หมายเหตุ : การปฏิบัติงานจัดเป็นสถานที่และเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสลับหมุนเวียนไปจนครบทุกสถานที่
กิจกรรม : - การบรรยาย - นักศึกษานำเสนอผลงาน - การถามตอบ - การสรุปประเด็นสำคัญ

1. ทฤษฎี : ชนิดและการออกแบบของรถแทรกเตอร์ 2. ปฏิบัติ : บำรุงรักษารถแทรกเตอร์
กิจกรรม : - การบรรยาย/ถามตอบ - การสาธิต - การลงมือปฏิบัติบำรุงรักษาตามใบงาน - การสรุปประเด็นสำคัญ

1. ทฤษฎี : เครื่องยนต์ 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการเครื่องยนต์
กิจกรรม : - การบรรยาย/ถามตอบ - การสาธิต - การลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบส่งกำลัง 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติระบบเกียร์ และเฟืองขับ
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบส่งกำลัง (ต่อ) 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติเฟืองขับท้าย
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบไฮดรอลิกส์ 2. ปฏิบัติ : ระบบปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : การฉุดลากและตะกุยดิน 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการฉุดลากและตะกุยดิน
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียนแบบบรรยาย

1. ทฤษฎี : ระบบบังคับเลี้ยว 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการระบบบังคับเลี้ยว
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : คานลากและที่ต่อพ่วง 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการ
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ล้อและยาง 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการล้อและยาง
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : น้ำหนักถ่วง 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการน้ำหนักถ่วง
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบเบรก 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการระบบเบรก
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบไฟฟ้า 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : ระบบไฟฟ้า(ต่อ) 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

1. ทฤษฎี : มาตรวัดและอุปกรณ์ควบคุม - ระบบความปลอดภัย - ระบบสัญญาณมือ 2. ปฏิบัติ : ปฏิบัติการมาตรวัด
กิจกรรม : - การบรรยาย - การสาธิต - การถามตอบ - ลงมือปฏิบัติตามใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบข้อเขียนแบบบรรยาย

อาจารย์ผู้สอน