รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ฟฟ.2 ทอ. / Computer Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ฟฟ.2 ทอ.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ฟฟ.2 ทอ.

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยใช้ Code = 8aea15p

เวลาเรียนวันศุกร์ เวลา 8.00-13.00 น.

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ฟฟ.2 ทอ.

อาจารย์ผู้สอน