รายละเอียด

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / High Voltage Engineering Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : High Voltage Engineering Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

อธิบายหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือต่างๆในห้องปฎิบัติการ
กิจกรรม :

ใบงานที่ 1 การสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสสลับ

ใบงานที่ 2 การสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสสลับ-แกปทรงกลม

การวัดแรงดันสุงกระแสสลับ ด้วยแกปทรงกลม และโวลต์เตจดิไวเดอร์
กิจกรรม : ทดทดลองแรงดันสุง 220/22 kV พร้อมชุดวัดแรงดัน

ใบงานที่ 4  insulation

เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า(Electrical Characteristics) ของลูกถ้วยฉนวน(Insulators) และการทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าเหล่านั้นตามวิธีที่กำหนดในมาตรฐาน

. เพื่อเข้าใจถึงหลักการสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์แบบต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

2. เพื่อศึกษาการใช้งานเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ (Impulse Generator)

3. เพื่อศึกษาการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วยแรงดันอิมพัลส์

1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์แบบต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

2. เพื่อศึกษาการใช้งานเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ (Impulse Generator)

3. เพื่อศึกษาการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วยแรงดันอิมพัลส์

4. เพื่อศึกษาการทำ V-t curve ของลูกถ้วยฉนวน

1. เพื่อเข้าใจถึงหลักการสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์แบบต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

2. เพื่อศึกษาการใช้งานเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ (Impulse Generator)

3. เพื่อศึกษาการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วยแรงดันอิมพัลส์

4. เพื่อศึกษาการทำ V-t curve ของลูกถ้วยฉนวน

เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า(Electrical Characteristics) ของลูกถ้วยฉนวน(Insulators) และการทดสอบลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าเหล่านั้นตามวิธีที่กำหนดในมาตรฐาน

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักการวัดความต้านทานดิน

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงวิธีการสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสตรง (DC High-voltage) ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปใช้ในการทดสอบวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ

 

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงวิธีการสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสตรง (DC High-voltage) ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะนำไปใช้ในการทดสอบวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ

การทดสอบลูกถ้วย
กิจกรรม : ชุดทดลองการสร้างแรงดันอิมพัลส์

การทดสอบลูกถ้วย
กิจกรรม : ชุดทดลองการสร้างแรงดันอิมพัลส์


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน