รายละเอียด

ศิลปะประจำชาติ / Traditional Thai Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะประจำชาติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Traditional Thai Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะประจำชาติ

อธิบายเนื้อหาโดยรวมของกระบวนวิชาศิลปะประจำชาติ การวัดผล/ประเมินผล

หน่วยที่ 1 พื้นฐานศิลปะประจำชาติ
1.1 ความหมายและขอบเขตของศิลปะไทย
1.2 การก่อเกิดและวิวัฒนาการของลวดลายไทย
1.3 เครื่องมือสำหรับเขียนลายไทย ลักษณะเส้นในลวดลายไทย
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

1.4 ลวดลายไทยและประเภทของลายไทย
1.4.1 ลายกระจัง

กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

1.4.2 ลายประจำยาม และลายดาวเพดาน
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

1.4.3 ลายกนกสามตัว
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

1.4.4 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายบัว
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

1.4.5 ลายนกคาบ
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย
2.1 ลักษณะและรูปแบบของงานจิตรกรรมไทย
2.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
2.3 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
2.4 ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยกลุ่มนารี
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

2.5 ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยกลุ่มกระบี่
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

2.6 ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยกลุ่มคชะ


กิจกรรม : บรรยาย

หน่วยที่ 3 ประติมากรรมไทย
3.1 ลักษณะและรูปแบบของงานประติมากรรมไทย
3.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย
3.3 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 4 สถาปัตยกรรมไทย
4.1 ลักษณะและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมไทย
4.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย
4.3 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย

กิจกรรม : บรรยาย

4.4 ฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย
กิจกรรม : บรรยาย/แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ/แนะนำและวิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 5 นาฏกรรมไทยและวรรณกรรมไทย
5.1 นาฏกรรมไทย
- ความหมายและประเภทของนาฏกรรมไทย
- องค์ประกอบของงานนาฏกรรมไทย
- สุนทรียะของนาฏกรรมไทย

กิจกรรม : บรรยาย/เสนอแนะ/ค้นคว้าหาข้อมูล/ทำรายงานประกอบการเรียนการสอน

5.2 วรรณกรรมไทย
- ความหมายและประเภทของวรรณกรรมไทย
- ร้อยแก้ว และร้อยกรอง

กิจกรรม : บรรยาย/เสนอแนะ/ค้นคว้าหาข้อมูล/ทำรายงานประกอบการเรียนการสอน

ทบทวน
กิจกรรม : ส่งแฟ้มสะสมผลงานตลอดภาคการศึกษา

สองปลายภาค
กิจกรรม : สองปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน