รายละเอียด

ศิลปะแนวทดลอง / Experimental Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะแนวทดลอง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Experimental Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะแนวทดลอง

ชี้แจงมคอ.3 รายละเอียดแผนการสอน การประเมินผล
หน่วยที่ 1 ความเป็นมาเกี่ยวกับศิลปะแนวทดลอง
1.1 ความเป็นมาและความของศิลปะแนวทดลอง

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ
- เอกสารแผนการสอนในรายวิชา
ฯลฯ

1.2 การศึกษาศิลปะแนวทดลองจากศิลปินและการนำเสนอผลงานจากการศึกษา
กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะแนวทดลอง
2.1 แนวทางการสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะแนวทดลองในรูปแบบงาน 2 มิติ
- การทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวทดลอง 2 มิติ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

2.2 การสร้างสรรค์ศิลปะทดลองในรูปแบบงาน 2 มิติ
- การนำเสนองานส่วนบุคคล งานศิลปะแนวทดลอง 2 มิติ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

2.3 แนวทางการสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะแนวทดลองในรูปแบบงาน 3 มิติ
- การทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวทดลอง 3 มิติ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

2.4 การสร้างสรรค์ศิลปะทดลองในรูปแบบงาน 3 มิติ
- การนำเสนองานส่วนบุคคล งานศิลปะแนวทดลอง 3 มิติ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

2.5 แนวทางการสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะแนวทดลองในรูปแบบการแสดง
- การทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวทดลองรูปแบบการแสดง ( Performance Art, Body Art, ดนตรี และ การแสดงประเภทอื่นๆ )

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

2.6 การสร้างสรรค์ศิลปะทดลองในรูปแบบการแสดง
- การนำเสนองานส่วนบุคคล งานศิลปะแนวทดลองรูปแบบการแสดง

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 3 การสร้างสรรค์งานศิลปะแนวทดลองส่วนตน
3.1 นักศึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลอง ตามกระบวนการที่ศึกษา
- การค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี ผลงานศิลปะ ศิลปินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

3.2 นักศึกษานำเสนอแบบร่าง แนวคิดการสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ กระบวนการทดลอง
- นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ถึงแนวทางการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

3.3 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลองส่วนตน ครั้งที่ 1
- ประเมินความคืบหน้าของการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1
- ปรึกษาและรับคำแนะนำจากอาจารย์ในการพัฒนาผลงานศิลปะแนวทดลองส่วนตน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

3.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลองส่วนตน ครั้งที่ 2
- ประเมินความคืบหน้าของการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
- ปรึกษาและรับคำแนะนำจากอาจารย์ในการพัฒนาผลงานศิลปะแนวทดลองส่วนตน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

3.5 นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลองส่วนตน
- นำเสนอในชั้นเรียน
- วิเคราะห์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

หน่วยที่ 4 การนำเสนอเอกสารประกอบผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะทดลอง
4.1 เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลอง
- จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน / portfolio
- จัดทำเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ลักษณะออนไลน์

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

4.2 สรุปเนื้อหาของกระบวนวิชา
- เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลอง แฟ้มสะสมผลงาน / portfolio
- นำเสนอผลงานตลอดภาคเรียนรายบุคคล

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams
- สื่อสารสนเทศ

ทวนสอบ สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 18
กิจกรรม : ทวนสอบ สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 18

อาจารย์ผู้สอน