รายละเอียด

สัมมนาทางทัศนศิลป์ / Seminar in Visual Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางทัศนศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Visual Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาทางทัศนศิลป์

แนะนำรายวิชา (Course Outline)
กิจกรรม : แนะนำลักษณะรายวิชา
- ชั่วโมงการให้คำปรึกษา
- การประเมินผล
- บรรยาย พร้อ,ยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ
- สรุป
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานในหลักการและโครงสร้างทางทัศนศิลป์
1.1 ประเภทของทัศนศิลป์
1.2 หลักการทางทัศนศิลป์

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

1.3 การศึกษาด้านคุณค่าทางทัศนศิลป์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

1.4 โครงสร้างทางทัศนศิลป์
- โครงสร้างทางรูปธรรม
- โครงสร้างทางนามธรรม

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

หน่วยที่ 2 หลักการสัมมนาทางทัศนศิลป์
2.1 ความหมายและความสำคัญของการสัมมนา

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

2.2 องค์ประกอบของการสัมมนา
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

2.3 รูปแบบของการจัดสัมมนา
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

หน่วยที่ 3 อิทธิพลและทฤษฎีในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
3.1 ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(เชิญศิลปินด้านทัศนศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องเรียนออนไลน์)
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.2 อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(เชิญศิลปินด้านทัศนศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องเรียนออนไลน์)
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

3.3 ทฤษฎีการสร้างสรรค์
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

หน่วยที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางทัศนศิลป์
4.1 - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
- อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
- ปัญหาและวิธีแก้ไขการสร้างสรรค์

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(เชิญศิลปินด้านทัศนศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องเรียนออนไลน์)
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

4.2 - ทัศนคติการสร้างสรรค์
- ความบริสุทธิ์ใจของผู้สร้างสรรค์
- เอกภาพของงาน
- การแสดงออก

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

4.3 การบูรณาการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
- การบูรณาการความคิด
- การบูรณาการเนื้อหาสาระ
- การบูรณาการเทคนิควิธีการ

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(เชิญศิลปินด้านทัศนศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางห้องเรียนออนไลน์)
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

หน่วยที่ 5 การจัดการสัมมนาทางทัศนศิลป์
5.1 สรุปการสัมมนาทางทัศนศิลป์

กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

5.2 การจัดสัมมนาทางทัศนศิลป์
กิจกรรม : - บรรยาย / อภิปราย
พร้อมซักถาม
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(เชิญศิลปินด้านทัศนศิลป์แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
- ยกตัวอย่างผลงาน
- สรุป
(สอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MsTeam, Education.rmutl.ac.th)

ทบทวนรายวิชา
กิจกรรม : ทบทวนรายวิชาหน่วยที่ 3-5

อาจารย์ผู้สอน