รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instruments and Measurements

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instruments and Measurements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
ENGEE106_SEC_3 (ภาคปกติ)
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 1/2564

 

รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams คือ

 

z4pexbe

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน