รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103_เปิดเพิ่ม
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

กลุ่มนักศึกษา วศ.บ. เปิดเพิ่ม ปี 2,3,4,5

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน