รายละเอียด

ลายคำล้านนา / Laikam Lanna

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ลายคำล้านนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Laikam Lanna
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ลายคำล้านนา

อธิบายเนื้อหาโดยรวมของกระบวนวิชาลายคำล้านนา การวัดผล/ประเมินผล
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับลายคำล้านนา
ประวัติความเป็นมาของลายคำล้านนา, แหล่งที่มาของลวดลายไทย, เทคนิคในงานลายคำล้านนา, เครื่องมือสำหรับเขียนลายคำล้านนา, ฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนลายเส้นในลักษณะไทย

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
เอกสารตารางแผนการสอน

หน่วยที่ 2 ประเภทของลวดลายพื้นฐานที่ปรากฏในกรอบ ลักษณะตัวเดียว ซ้อนทับ หรือวางต่อเนื่อง
2.1 ลายกระจัง (กระจังฟันปลา, กระจังตาอ้อย, กระจังปฏิญาณ, กระจังตารวน)
2.2 ลายประจำยาม
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

2.3 ลายกนก (ลายกนก 3 ตัว, ลายกนกเปลว, ลายกนกใบเทศและลายกนกหางโต)
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

2.4 ลายดอกไม้ร่วง ลายเมฆไหล
2.5 ลวดลายพันธุ์พฤกษา (ลวดลายพันธุ์พฤกษาต่างๆที่ปรากฏในลวดลายคำล้านนา)
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 3 ประเภทของลวดลายที่ปรากฏต่อเนื่อง ลักษณะหลายตัว ซ้อนทับ และมีการเชื่อมต่อ
3.1 ลายรักร้อยและก้านต่อดอก
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

3.2 ลายกาบ ลายช่อกนก ลายนกคาบและลายหน้าขบ
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))


กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 4 ประเภทตัวภาพในงานจิตรกรรมล้านนา
4.1 ตัวภาพสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ปรากฏในงานลายคำล้านนา (ลายหงส์ ลายมกร ลายนาค)
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

4.2 ตัวภาพสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ปรากฏในงานลายคำล้านนา (ลายกินนร ลายกินรี)
(ความเป็นมา และการนำไปใช้, ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลาย(การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การตัดเส้น และการลงน้ำหนัก))

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ
บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 5 เทคนิคการสร้างสรรค์ลายคำล้านนา
5.1 เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุ (stencill)
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถอดแบบลวดลายด้วยเทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุ (การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, การฉลุแบบแม่พิมพ์ และการสร้างสรรค์ผลงาน)

กิจกรรม : Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

5.2 เทคนิคขูดลาย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถอดแบบลวดลายด้วยเทคนิคขูดลาย (การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, และการสร้างสรรค์ผลงาน
5.3 เทคนิคผสมระหว่างปิดทองล่องชาดและเทคนิคขูดลาย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถอดแบบลวดลายด้วยเทคนิคผสมระหว่างปิดทองล่องชาดและเทคนิคขูดลาย (การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, และการสร้างสรรค์ผลงาน)


กิจกรรม : Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

5.4 เทคนิคลายรดน้ำ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถอดแบบลวดลายด้วยเทคนิคลายรดน้ำ (การแบ่งสัดส่วน, การเขียนรายละเอียด, และการสร้างสรรค์ผลงาน)


กิจกรรม : Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์ลายคำล้านนาตามรอยครูสู่การสร้างสรรค์
5.1 เทคนิคสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมลายคำล้านนาร่วมสมัย โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ “ทุนวิจัย HANDS-ON ประจำปี 2563” ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายคำล้านนาในรูปแบบเทคนิควิธีการต่างๆ และนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์จิตรกรรมลายคำล้านนาร่วมสมัย

กิจกรรม : Education.rmutl
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี สาธิต แสดงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

5.2 ทดลอง ค้นคว้า วิจัย วัสดุเทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายคำล้านนา ในห้องปฏิบัติการ
งานสรุป ร่างแบบ นำเสนอแบบร่าง และสร้างสรรค์ผลงานลายคำล้านนาตามรอยครูสู่การสร้างสรรค์


กิจกรรม : Education.rmutl
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

5.3 นำเสนองานสรุป
นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ งานสรุป ผลงานลายคำล้านนาตามรอยครูสู่การสร้างสรรค์ รายบุคคล

กิจกรรม : Education.rmutl
สื่อสารสนเทศ บรรยายทฤษฎี แนะนำ วิจารณ์ผลงาน

สรุปเนื้อหาของกระบวนวิชา
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน และนำเสนอผลงานตลอดภาคเรียน
วางแผนดำเนินการจัดแสดงผลงาน เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมลายคำล้านนาร่วมสมัย โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ “ทุนวิจัย HANDS-ON ประจำปี 2563”

กิจกรรม : บรรยายทฤษฎี สรุปรายวิชา แนะนำข้อเสนอ วิจารณ์ผลงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน