รายละเอียด

องค์ประกอบศิลป์ 1 / Composition 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบศิลป์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Composition 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - องค์ประกอบศิลป์ 1

หน่วยที่ 1 ความหมายและลักษณะของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1
1.1 อธิบายเหตุผลสำคัญที่ต้องศึกษาวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1
1.2 อธิบายเนื้อหาเบื้องต้นของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1

กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
แนะนำรายวิชา
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา

หน่วยที่ 2 การสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ 2 มิติ
2.1 การสร้างสรรค์งานหัวข้อ “การประกอบกันของทัศนธาตุ”
2.1.1 ความหมายและองค์ประกอบ
2.1.2 เนื้อหาการสร้างสรรค์
2.1.3 การจัดองค์ประกอบภาพ
2.1.4 การประกอบกันของทัศนธาตุ
2.2 ปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน“การประกอบกันของทัศนธาตุ”

กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.3 การสร้างสรรค์หัวข้อ “ครอบครัว ความรัก เพื่อน”
2.3.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.3.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.3.3 การจัดองค์ประกอบภาพ
2.3.4 การสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบรูปธรรม
2.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ“ครอบครัว ความรัก เพื่อน”
กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.5 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การแปรเปลี่ยนรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากใบหน้า ( Variation )”
2.5.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.5.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.5.3 การจัดองค์ประกอบภาพ
2.5.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบรูปธรรม
2.6 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การแปรเปลี่ยนรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากใบหน้า(Variation)”

กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.7 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การทดลองหาโครงสร้างองค์ประกอบจากภาพถ่ายและภาพในนิตยสาร”
2.7.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.7.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.7.3 การหาโครงองค์ประกอบภาพ
2.8 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อหัวข้อ “การทดลองหาโครงสร้างองค์ประกอบจากภาพถ่ายและภาพในนิตยสาร”

กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messenger ส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.9 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างงานศิลปะในแบบของตนจากโครงองค์ประกอบที่ได้จากภาพถ่ายและภาพในนิตยสาร”
2.9.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.9.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.9.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
2.9.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบรูปธรรม
2.10 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างงานศิลปะในแบบของตนจากโครงองค์ประกอบที่ได้จากภาพถ่ายและภาพในนิตยสาร”
กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.11 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การทดลองสร้างงานโดยใช้เทคนิคคอนทัวร์ดรออิ้ง ( Contour Drawing )”
2.11.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.11.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.11.3 เทคนิคการหาโครงองค์ประกอบภาพ

2.12 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การทดลองสร้างงานโดยใช้เทคนิคคอนทัวร์ดรออิ้ง (Contour Drawing )”

กิจกรรม : ใช้การสื่อสารและการสอนรวมถึงvdoแบบเรียลไทม์ทาง online ด้วย โปรแกรม Ms.Team, RMUTL Education และ Messengerส่งงานในระบบออนไลน์ และส่งงานจริงหลังจาก2เดือนแรกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

2.13 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานจากจินตนาการที่ได้จากเทคนิคคอนทัวร์ดรออิ้ง (Contour Drawing )”
2.13 .1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.13 .2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.13 .3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
2.13 .4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบรูปธรรม
2.14 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานจากจินตนาการที่ได้จากเทคนิคคอนทัวร์ดรออิ้ง (Contour Drawing )”
กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ดินสอ, ปากกา, เกรยอง, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

2.15 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานในเทคนิครูปทรงเปิด-รูปทรงปิด(Open Form-Open Space)”
2.15.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
2.15.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
2.15.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
2.15.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
2.16 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ “การสร้างสรรค์งานในเทคนิครูปทรงเปิด-รูปทรงปิด(Open Form-Open Space)”
กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
สี,พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, กระดาษ,กระดานอัดรองเขียน

หน่วยที่ 3 การสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ
3.1 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งาน 3 มิติในเทคนิครูปทรงเปิด-รูปทรงปิด(Open Form - Open Space)”
3.1.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
3.1.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
3.1.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
3.1.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
3.2 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งาน 3 มิติ ในเทคนิครูปทรงเปิด-รูปทรงปิด(Open Form - Open Space)”

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบให้ศึกษาจากสถานที่จริงและให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้หัวข้อในการปฏิบัติงาน

3.3 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานในลักษณะฟรีเชฟหรือเชฟแคนวาส(Free Shape / Shape Canvas )”
3.3.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
3.3.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
3.3.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
3.3.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
3.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ “การสร้างสรรค์งานในลักษณะฟรีเชฟหรือเชฟแคนวาส(Free Shape / Shape Canvas )”

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา

วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้หัวข้อในการปฏิบัติงาน

หน่วยที่ 4 การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้วัสดุ
4.1 การสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานจากจินตนาการที่ได้จากวัสดุในชีวิตประจำวัน”
4.1.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
4.1.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
4.1.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
4.1.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
4.2 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานจากจินตนาการที่ได้จากวัสดุในชีวิตประจำวัน”

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ
/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้หัวข้อในการปฏิบัติงาน

4.3 การสร้างสรรค์หัวข้อ “งานจากจินตนาการที่ได้จากวัสดุประจำท้องถิ่น”
4.3.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
4.3.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
4.3.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
4.3.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะ แบบนามธรรม
4.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์หัวข้อ “งานจากจินตนาการที่ได้จากวัสดุประจำท้องถิ่น”

กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้หัวข้อในการปฏิบัติงาน

หน่วยที่ 5 การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สัญลักษณ์
5.1 การสร้างสรรค์งานหัวข้อ “สัญลักษณ์”
5.1.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
5.1.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
5.1.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ
5.1.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
5.2 ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานหัวข้อ “สัญลักษณ์”


กิจกรรม : บรรยาย/ยกตัวอย่างประกอบ
/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
พู่กัน,ดินสอ,ยางลบ, สีฝุ่น,ดินสอพอง,กาว,สีขาวรองพื้น,กรอบเฟรมผ้าใบ

5.3 การสร้างสรรค์งานหัวข้อ “จากสัญลักษณ์ทางสังคม”
5.3.1 เนื้อหาในการสร้างสรรค์
เทคนิคในการสร้างสรรค์
5.3.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์
5.3.3 การประกอบกันของทัศนธาตุ

5.3.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
5.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานหัวข้อ “จากสัญลักษณ์ทางสังคม”
กิจกรรม : บรรยาย/ให้คำปรึกษา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ที่เกี่ยวเนื่องภายใต้หัวข้อในการปฏิบัติงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน