รายละเอียด

ศิลปะร่วมสมัย / Contemporary Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะร่วมสมัย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Contemporary Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะร่วมสมัย

หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art)
1.1 อธิบายรายวิชา
1.2 ความหมายและความสำคัญของ
ศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art)

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- เอกสารตารางแผนการสอน

หน่วยที่ 2 ยุคสมัยในงานศิลปะร่วมสมัย
2.1 อิมเพรสชันนิสม์(Impressionism)ในศิลปะร่วมสมัย
2.2 โพส-อิมเพรสชันนิสม์(Post-Impressionism)ในศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.3 คิวบิสม์(Cubism)ในศิลปะร่วมสมัย
2.4 เอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ในศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.5 ฟิวเจอร์ริสม์(Futurism)ในศิลปะร่วมสมัย
2.6 ดาดา(DADA)ในศิลปะร่วมสมัยกิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.7 เซอเรียลิสม์(Surrealism) ในศิลปะร่วมสมัย
2.8 แอ็บสแตร๊ค/แอ็บสแตร๊ค เอ็กซเพรสชั่นนิสม์(Abstract/ Abstract Expressionism) ในศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.9 มินิมัล อาร์ต (Minimal art)ในศิลปะร่วมสมัย


กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.10 ป๊อปอาร์ต(Pop Art) ในศิลปะร่วมสมัย
2.11 Modern art

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

2.12 คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual art)ในศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

2.13 ศิลปะการแสดง, การแสดงสดทางศิลปะ(performance art)
2.14 contemporary installation art


กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

หน่วยที่ 3 ศิลปะร่วมสมัยในงานทัศนศิลป์
3.1 ศิลปะร่วมสมัยในงานทัศนศิลป์ 1
จิตรกรรม ศิลปะไทย ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ สื่อศิลปะ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

3.2 ศิลปะร่วมสมัยในงานทัศนศิลป์ 2
จิตรกรรม ศิลปะไทย ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ สื่อศิลปะ

กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

หน่วยที่ 4 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
4.1 กระแสความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ของงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย


กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

4.2 วิเคราะห์รูปแบบ เทคนิค แนวคิดในศิลปะร่วมสมัยของกระแสศิลปะในยุคปัจจุบัน
กิจกรรม : ออนไลน์
MS Teams, Education.rmutl
การติดต่อสื่อสารช่องทางอื่นๆ
- สื่อสารสนเทศ
- หนังสือประกอบการ
บรรยายและวารสารด้านศิลปะ

หน่วยที่ 5 ศึกษางานศิลปะร่วมสมัย
5.1 ศึกษางานศิลปะร่วมสมัยนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 (หอศิลป์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)

กิจกรรม : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แกลเลอรี่ หอศิลป์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
บรรยาย

5.2 ศึกษางานศิลปะร่วมสมัยนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 (หอศิลป์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรม : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ แกลเลอรี่ หอศิลป์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
บรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน