รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 26 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2564

รายละเอียด

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

บทนำสู่วัสดุวิศวกรรม
- เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของวัสดุวิศวกรรม
- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-สมบัติ-กระบวนการผลิต-สมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม
- เพื่อศึกษาประเภทของวัสดุ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

โครงสร้างอะตอมและผลึก
- ศึกษาส่วนประกอบของอะตอม
- ศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
- ศึกษาพันธะอะตอม , ระบบผลึก
- ศึกษาโครงสร้างผลึกพื้นฐานของโลหะ
- ศึกษาตำแหน่งอะตอม ทิศทาง และ
ระนาบผลึก
- ศึกษา ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอนและจากโมเดลของโครงสร้างวัสดุ

การแพร่ของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
- ศึกษาการแพร่ของอะตอม
- ศึกษาการแข็งตัวของโลหะ
- ศึกษาการแข็งตัวของโลหะ
- ศึกษาการแข็งตัวของโลหะในแบบหล่อ

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

สมบัติทางกลและการทดสอบ
- ศึกษาความเค้นกับความเครียด
- ศึกษาการทดสอบแรงดึง คุณสมบัติที่ได้จากการทดสอบแรงดึง
- ศึกษาการทดสอบความแข็ง , แรงกระแทก
- ศึกษาการทดสอบความล้า , การคืบ
- ศึกษาความเสียหายของวัสดุ

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
- ศึกษาการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะผลึกเดี่ยว
- ศึกษาการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะพหุผลึก
- ศึกษากลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ
- ศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อโลหะ
- ศึกษาการขึ้นรูปร้อน

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

แผนภาพเฟส
- ศึกษาเฟสและกฎเฟส
- ศึกษาสารละลายของแข็ง
- ศึกษาสารประกอบทางเคมี
- ศึกษาการสร้างแผนภาพเฟส
- ศึกษาการวิเคราะห์แผนภาพเฟส
- ศึกษาแผนภาพเฟสของโลหะผสมระบบ 2 ธาตุ

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

โลหะกลุ่มเหล็ก
- ศึกษาการผลิตเหล็กกล้า , เหล็กกล้าคาร์บอน
- ศึกษาเหล็กกล้าผสม
- ศึกษาการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
- ศึกษาเหล็กกล้าเครื่องมือ , เหล็กหล่อ

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

การอบชุบเหล็กกล้า
- ศึกษาแผนภาพการเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิคงที่
- ศึกษาแผนภาพการเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง
- ศึกษาการอบชุบความร้อนเหล็กกล้าคาร์บอน
- ศึกษาการชุบแข็งที่ผิว

กิจกรรม : บรรยาย เอกสารประกอบการสอน

โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ศึกษาอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม
- ศึกษาทองแดงและทองแดงผสม
- ศึกษาไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม
- ศึกษาแมกนีเซียมและเบริลเลียมผสม
- ศึกษานิกเกิลและโคบอลต์ผสม

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

โพลิเมอร์
- ศึกษากระบวนการโพลิเมอร์ไรเซซัน
- ศึกษาโครงสร้างของโพลิเมอร์
- ศึกษาการจำแนกชนิดของโพลิเมอร์
- ศึกษาอีลาสโตเมอร์
- ศึกษากระบวนการผลิตโพลิเมอร์

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

เซรามิกและแก้ว
- ศึกษาโครงสร้างผลึกของเซรามิก
- ศึกษากระบวนการผลิต , คุณสมบัติของเซรามิก
- ศึกษาการใช้งานเซรามิก
- ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของแก้ว
- ศึกษากระบวนการผลิตและการใช้งานของแก้ว

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

วัสดุผสม
- ศึกษาวัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคและ
วัสดุที่เป็นเม็ดผง
- ศึกษาวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
- ศึกษาสมบัติและคุณลักษณะของวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
- ศึกษาการผลิตวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง
- ศึกษาวัสดุผสมแบบเป็นชั้น
- ศึกษาไม้
- ศึกษาคอนกรีตและยางมะตอย

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

ไตรโปโลยี (Tribology) น้ำมันหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิง
- ศึกษาการเสียดทานและการสึกหรอ
- ศึกษาคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่น
- ศึกษาคุณสมบัติจาระบี
- ศึกษาวัสดุเชื้อเพลิง
- ศึกษาวัสดุกำลังงาน
- ศึกษาวัสดุหล่อลื่น

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และ
ความร้อนของวัสดุ
- ศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า
- ศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ
- ศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุ
- ศึกษาสมบัติทางความร้อน

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

การกัดกร่อน
- ศึกษาการกัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า
- ศึกษาประเภทของการกัดกร่อน
- ศึกษาการป้องกันการกัดกร่อน

กิจกรรม : บรรยายเอกสารประกอบการสอน
ยกตัวอย่างประกอบ จากกรณีศึกษา

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : บรรยายเอกสาร
ประกอบการสอน

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : บรรยายเอกสาร
ประกอบการสอน

อาจารย์ผู้สอน