รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา / Civil Engineering Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Civil Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ผู้สอน