รายละเอียด

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง / Construction Engineering and Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Engineering and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

อาจารย์ผู้สอน