รายละเอียด

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / Power System Protection

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE136_SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System Protection
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Code: 9pxr3g1

รายวิชา - การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ผู้สอน