รายละเอียด

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / Electromagnetic Fields

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE142_SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electromagnetic Fields
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Code: g0x9c7s

รายวิชา - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน