รายละเอียด

การออกแบบเครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล / Machine design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบเครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบเครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล

อาจารย์ผู้สอน