รายละเอียด

ฟิสิกส์ของคลื่น แสงและเสียง (เตรียมวิศวะกรรมศาสตร์) / Physics of Wave Light and Sound

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 22092205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ของคลื่น แสงและเสียง (เตรียมวิศวะกรรมศาสตร์)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics of Wave Light and Sound
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ของคลื่น แสงและเสียง (เตรียมวิศวะกรรมศาสตร์)

อาจารย์ผู้สอน