รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี / Physics Laboratory For Engineer 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory For Engineer 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี

อาจารย์ผู้สอน