รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี / Physics 1 For Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 For Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี

อาจารย์ผู้สอน