รายละเอียด

ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร / Physics for Food

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics for Food
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร

อาจารย์ผู้สอน