รายละเอียด

ลีลาศเพื่อสุขภาพ / Social Dance for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13022010 Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ลีลาศเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Social Dance for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ลีลาศเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน