รายละเอียด

การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ / Tourism and Hospitality Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ

แนะนำรายวิชา กระบวนการเรียนการสอน
และหลักการให้คะแนน
หน่วยที่ 1
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

กิจกรรม : - ศึกษาแนวการเรียนการสอน
- บรรยาย / อภิปราย
- ทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 (ต่อ)
- ความหมายของการตลาด
- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่วนประสมทางการตลาด

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 1 (ต่อ)
- ความหมายของการตลาด
- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่วนประสมทางการตลาด

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 1 (ต่อ)
- ความหมายของการตลาด
- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่วนประสมทางการตลาด

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 1 (ต่อ)
- ความหมายของการตลาด
- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
- ส่วนประสมทางการตลาด

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 2
- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 2
- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

หน่วยที่ 2
- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย / วีดีทัศน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 3
- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 3
- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 3
- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

หน่วยที่ 3
- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

ทบทวนบทเรียน และนำเสนองาน
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

นำเสนองาน
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน