รายละเอียด

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว / Tourist Behavior

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourist Behavior
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : -

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนักท่องเที่ยว
- ความหมาย และประเภทของผู้บริโภค นักท่องเที่ยว
- ความหมายและความสำคัญของการศึกษพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : อธิบายเนื้อหาของรายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การบรรยาย กรณีศึกษา
และร่วมแสดงความคิดเห็น

บทที่ 2
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว และสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน
- วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
- สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

บทที่ 3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

บทที่ 4
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ
- พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบท่องเที่ยว ภายในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

บทที่ 4
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ(ต่อ)
- พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออก และกลุ่มประเทศตะวันตก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

ทบทวนสรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : -

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5
กระบวนการตัดสินใจและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
- กระบวนการการตัดสินใจที่จะท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5
กระบวนการตัดสินใจและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
(ต่อ)
- แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
- กรณีศึกษา : การวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 6
ภาษาและการสื่อสาร
- ความหมายและความส าคัญของภาษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
- ความหมายของการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- ประเภทและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
- ระดับของภาษาในการสื่อสาร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 7
ความแตกต่างของวัฒนธรรมอเมริกัน วัฒนธรรมญี่ปุ่น และวัฒนธรรม ฝรั่งเศส
- ค่านิยมและวัฒนธรรม
- ค่านิยมกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
- ลักษณะต่างๆ ของวัฒนธรรม
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนบุคคล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 8
แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในอนาคต
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
- ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 8
แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในอนาคต(ต่อ)
- กรณีศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ การเลือก
ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน