รายละเอียด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ / Tourism and Hospitality Industry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 10 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

หน่วยที่ 2 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย

หน่วยที่ 4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

หน่วยที่ 5 ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 5 ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

หน่วยที่ 6 การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

หน่วยที่ 7 สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวกระแสโลก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่ม / หน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่ม / หน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

วิเคาะห์การท่องเที่ยวและการบริการของสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : บรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน