รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ1 (4ปี) / English for Everday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ1 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

กลุ่มนี้สำหรับนักศึกษาการจัดการ ปี1 (4ปี)

 

อาจารย์ผู้สอน

อ.เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง โทร 084 554 5714

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ1 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน