รายละเอียด

เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ / Pre-press Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-press Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในชื่อกลุ่มเรียน : teams-BTEPP127 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ Pre-press Technology

รายวิชา - เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์
1. ความหมายของงานก่อนพิมพ์
2. ความสำคัญของงานก่อนพิมพ์
3. วัตถุประสงค์ของงานก่อนพิมพ์
กิจกรรม : - เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams

กระบวนการผลิตงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล
1. ตัวอักษร
2. รูปภาพ
3. รูปแบบไฟล์
4. สีในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบหนังสือด้วยระบบดิจิทัล เรื่อง การกำหนดหัวข้อและเนื้อหาในการทำหนังสือ

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

การผลิตน้ำหนักสี
1. วัตถุประสงค์ของการผลิตน้ำหนักสี
2. หลักการผลิตน้ำหนักสี
3. กระบวนการผลิตน้ำหนักสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบหนังสือด้วยระบบดิจิทัล เรื่อง การจัดการรูปภาพให้เหมาะสมสำหรับใช้ในการออกแบบ

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล
1. วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
2. หลักการออกแบบ
3. องค์ประกอบของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. หลักการจัดวางองค์ประกอบบนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบหนังสือด้วยระบบดิจิทัล การจัดวางดัมมี่หนังสือ

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การจัดวางหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
1. การจัดประกอบหน้า
2. การจัดประกอบหน้าด้วยโปรแกรม
3. กระบวนการจัดวางหน้างานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4. การตรวจสอบไฟล์ข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบหนังสือด้วยระบบดิจิทัล การออกแบบหนังสือด้วยโปรแกรมจัดวางหน้า

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
1. ความหมายและความสำคัญของการทำปรู๊ฟ
2. ประเภทของการทำปรู๊ฟ
3. การตรวจสอบคุณภาพการทำปรู๊ฟ
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาหาข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

การทำแม่พิมพ์ในระบบดิจิทัล
1. กระบวนการทำแม่พิมพ์ระบบดิจิทัล
2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาหาข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด

นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

การตรวจสอบคุณภาพระบบงานก่อนพิมพ์
1. ความหมายและความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์
2. กระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์
3. องค์ประกอบและตัวแปรในการควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์
3. การควบคุมคุณภาพด้วยการทำปรู๊ฟ
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพไฟล์งานและผลงานสำเร็จ
- นักศึกษาหาข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด

- นักศึกษานำเสนองานหน้าชั้นเรียน
- สัปดาห์ทบทวน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานและอภิปรายผลงานร่วมกัน ผ่านระบบ Microsoft Teams

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน