รายละเอียด

จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ / Ethics and Information Law

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ethics and Information Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ Facebook ที่ wanchana1987

Email : wanchanaj@rmutl.ac.th

เบอร์โทร 0832166619

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น.

รายวิชา - จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ

เสรีภาพในการสื่อสารกับโลกอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม : ถามตอบ

ที่มาและลำดับชั้นกฎหมายไทย
กิจกรรม : ถามตอบ

วิวัฒนาการพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : ถามตอบ

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
กิจกรรม : ถามตอบ

กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : ถามตอบ

กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : ถามตอบ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรม : ถามตอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

กฎหมายพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
กิจกรรม : แบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : ถามตอบ

กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : ถามตอบ

บริบททางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : ถามตอบ

นำเสนอการศึกษาอิสระ
กิจกรรม : ส่งรายงานโครงงาน

สรุปการเรียนการสอน
กิจกรรม : ถามตอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน