รายละเอียด

การจัดการสี / Color Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44011007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการสี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Color Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตาม Link ที่กำหนด โดยใช้ชื่อห้อง : teams-44011007 การจัดการสี Color Management_1/64

รายวิชา - การจัดการสี

หน่วยที่ 1 การจัดการสี
- ความหมายของการจัดการสี
- ความสำคัญของการจัดการสี

กิจกรรม : - เอกสารรายละเอียดของรายวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบ Microsoft Teams

หน่วยที่ 2 ทฤษฎีสี
- พื้นฐานทฤษฎีสี
- การรับรู้สีกิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams

หน่วยที่ 3 ระบบการจัดการสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนองานผ่านระบบ Microsoft Teams ในสัปดาห์ถัดไป

หน่วยที่ 4 มาตรฐานสีทางการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ทดสอบย่อย (1)
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนองานผ่านระบบ Microsoft Teams ในสัปดาห์ถัดไป

หน่วยที่ 5 ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษานำเสนองานผ่านระบบ online

หน่วยที่ 6 โครงสร้างของการทำโพรไฟล์
- อุปกรณ์นำเข้า
- อุปกรณ์แสดงผล


กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams

สัปดาห์สอบกลางภาค

กิจกรรม :

หน่วยที่ 7 การวัดสี
- ความสำคัญในการวัดสี
- ขั้นตอนในการวัดค่าสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำเสนอผ่านระบบ online ในสัปดาห์ถัดไป

หน่วยที่ 7 การวัดสี
- การใช้อุปกรณ์ในการวัดสี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษานำเสนองานผ่านระบบ online

หน่วยที่ 8 อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับสร้างโปรไฟล์
- Input Profile
- Monitor Profile
- Printer Profile

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 9 การสร้างโพรไฟล์ของอุปกรณ์
- การสร้างโพรไฟล์ของเครื่องพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 10 การทำ Conversion เพื่อแปลงค่าสีของภาพ
กิจกรรม : - ทดสอบย่อย (2)
- บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 11 ขอบเขตสี (Color gamut) ของโพรไฟล์
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

หน่วยที่ 12 รูปแบบการใช้งานของ Working Space
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน


หน่วยที่ 13 การทำ Rendering Intent
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี ผ่านระบบ Microsoft Teams
- นักศึกษาปฏิบัติงานตามโจทย์งาน
- นักศึกษาจัดทำรายงาน

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม :

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน