รายละเอียด

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี / Integrating programming and web technologies

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT602
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrating programming and web technologies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ Facebook ที่ wanchana1987

Email : wanchanaj@rmutl.ac.th

เบอร์โทร 0832166619

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00-17.00 น.

รายวิชา - การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน