รายละเอียด

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล / Computer Graphic for Digital Print Media

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 22 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAADP102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Graphic for Digital Print Media
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2564

รายละเอียด

รายวิชา - คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอน