รายละเอียด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ / Microcontroller

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microcontroller
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGEL111 ไมโครคอนโทรลเลอร์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา ตาก

รายวิชา - ไมโครคอนโทรลเลอร์

- แนะนำบทเรียน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

หลักการและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม
- การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม

การจัดสรรหน่วยความจำ

กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การใช้งานหน่วยความจำ

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อแบบดิจิทัล
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตชนิดดิจิทัล

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อแบบอะแนล็อก
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตชนิดอะแนล็อก

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อพอร์ต I2C
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่อพอร์ต I2C

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อพอร์ต SPI
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่อพอร์ต SPI

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การควบคุมอุปกรณ์ด้วย PWM
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การควบคุมอุปกรณ์ด้วย PWM

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การควบคุมอุปกรณ์ด้วย PWM
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การควบคุมอุปกรณ์ด้วย PWM

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต
- การขยายพอร์ต I/O
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การขยายพอร์ต I/O

การสร้างต้นแบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุม
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point
การทดลอง - การสร้างต้นแบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุม

ทบทวน
กิจกรรม : วิธีการสอน - บรรยาย ถาม-ตอบ
สื่อการสอน – เอกสารประกอบนำเสนอโดย Power Point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน